Salgsbetingelser


Selger er: Agder kalesje AS

  • Organisasjonsnummer: 995 054 442
  • Postadresse: Agder kalesje AS, Postboks 22, 4684 Brennåsen.
  • Besøksadresse: Mjåvanns vegen 14, 4628 Kristiansand.
  • E-post: post@agderkalesje.no
  • Telefon: 38 18 19 00

I det følgende brukes benevnelsen selger for agderkalesje.no. Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Heretter benevnt blant annet kunden, du, deg, din eller ditt.

1.   Generelt

Kjøpsvilkårene (salgsbetingelsene) gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra agderkalesje.no og andre domener som eies av Agder kalesje AS til forbrukere i Norden. Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningsloven og e-handelsloven.

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Salgsbetingelsene og annen informasjon på webshop.agderkalesje.no er bare tilgjengelig på norsk.

2.   Bestilling og avtale

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Les også om angrerett i avsnitt 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en automatisk bekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den. Det er viktig at du undersøker om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil – se avsnitt 4.

Kredittvurdering:
Agder kalesje as fakturerer primært først etter at bestillingen er produsert og er klar til levering. I denne forbindelse vil det bli foretatt rutinemessig kredittvurdering ved registrering av enhver bestilling. Agder Kalesje as kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom Kunden ikke er tilstrekkelig kredittverdig vil Agder Kalesje as be om forskuddsbetaling (betaling ved bestilling).

Kalesje/havnepresenning modeller/maler er basert på Agder Kalesje sine egne standard modeller/maler (herunder utforming, vinduer etc.). Agder kalesje tar ikke ansvar for avvik og tilpasninger gjort på den enkelte båt (herunder også hel og halvfabrikkerte modeller) slik at kalesjen ikke passer til båten eller at eventuelt ekstra løsninger på gammel kalesje ikke er en del av Agder Kalesje sin standard løsning. Ovvennevnte gir ikke rett til å retunere bestilt produkt. I de tilfeller slike avvik oppdages vil Agder Kalesje bestrebe seg på å rettlede for å justere fetser/bøyler på båt eller justere produktet som å legge inn ekstra vindu, glidelås etc. om det er et mulig alternativ mot avtalt tillegg i prisen. Det er Agder Kalesje as som tar beslutning om justering av produkt er en mulig løsning. Skulle alle løsninger nevnt ovenfor være utprøvd/vurdert kan Agder Kalesje ensidig si opp leveranseavtalen. I disse tilfeller blir produktet kreditert kunden straks produktet er returnert og mottatt av Agder Kalesje as.

3.   Informasjon på nettsidene våre

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider, vår markedsføring eller på annen måte.

4.   Priser

Alle priser er oppgitt inklusiv norsk moms, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme i ordrebekreftelsen og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra selgers side, i annonser o.l. og/eller i tilbud som er større enn 20% av normal utsalgspris, kan selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5.   Betaling

Kjøpesummen blir automatisk fakturert straks produktet er ferdig produsert. Og sendt til kunde per mail. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Se avsnitt 11 angående angrerett.
Forbehold om leveranse fra Agder Kalesje AS er at kunde har en kredittrating på 30 eller mer. Har kunde lavere rating, kreves betaling ved bestilling.

6.   Salgspant

Selger har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

7.   Levering og forsinkelse

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når tid er oppgitt i antall dager, menes arbeidsdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.

8.   Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart det er anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9.   Reklamasjon

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Vi benytter mail som foretrukken kommunikasjonsmetode i forbindelse med returer. Kjøper anbefales å bruke ordrenummer som referanse både i kommunikasjon med selger og ved en eventuell retur forsendelse.

Reklamasjon sendes til reklamasjon@agderkalesje.no, eller ved å fylle ut reklamasjonsskjema på våre nettsider. Merk eposten med ”reklamasjon kalesje” og ordre nummer. 

Varer som sendes til Agder kalesje i oppkrav kommer ikke til å hentes ut.

10.   Angrerett

Angrerettloven gir deg som privatperson rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder ikke for produkter som er spesiallaget utfra dine valg (tilvirkningskjøp / varer som skal lages). Agder kalesje produserer alle bestillinger til fritidsbåter etter spesialmål og etter bestilling fra kunde. Angreretten gjelder ikke for disse produktene.

11.    Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

12.   Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

13.   Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den ,så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Personopplysninger

Agder kalesje fokuserer på å håndtere personopplysninger på en betryggende måte.:
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg med valgt transportør, samt kontakte deg om i forbindelse med bestillingen. Vi er også pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at historikken ikke kan slettes umiddelbart.

Forbehold

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler. Agder kalesje følger forbrukertvistutvalgets eventuelle avgjørelser.

Agder Kalesje (no)